Wednesday, February 21st, 2018
Aanbiedingen bij EuroClix

Breaking news

Dmirifly: Haalidiyo Meel Surungty Sithy ing Qaathitheng Adonsighy Kor ingky Sheeneng Somalimahatiry

Published on February 10, 2018 by   ·   No Comments

(6-3=KONGFUR ISGALAB SOMALY) Adoonsy Jeelangty Qomiithy Dmirifly
Meel Eet ing Liithity Marooyty Qaab Nololeetky Siyaasingty Hakujethang
Qomiithy Dmirifly i Shi’ipky Bersho Taagersing Adoonsighy Kor ingky
Sheeneng Somalimahatiry Hakujethang Daarot i Hawy, Mathiwiinaghy Hory
Hasinow Sheeq ingdhiiby Hogaangky Adoosighy Dmirifly Farmaajy

================================================
================================================
================================================
================================================

Kismaanyy: Wadangky Somaly Hak Dorithy Dilky Leh Taaly Lang Dhulshey Liky Hooghy Hatini Lidilaw, Kudamboyi DhibaatithungSinit Kasty Qaaridy Wadangky Kitaaly Wadangky Afriky Somaly Weyba
Liky Arigeey Dhibaaty Horleh Gaarhaang 6 Gobol Degayang Qomiitho
Kahathalayang Afmaayky Ling Jeeysithaw Dhibaaty Eet ing Wiing

Kumit Ety Dhulky 6 Gobol Qomiithung Afky Maayky Kahathalayang Leying
Lahaky Duuly Hook Liky Qobsithy Goboleethiyo Liky Hukumy Liky Dily
Weyba Kudambooye Dhibaatithung Eet ing Nuklaayey Dhulky Qomiithung
Afmaayky Kahathalas 6 Gobol Kongfurty Somaly Degayang Ly Shal Qeebsithy

Kudambooyi Damiir Laawighy Gathithy Dhulkaas Shariif Hasinow Shal
Goyi Dhulkas Kuwely ( 6-3= KONGFUR ISGALAB SOMALY )
Weelang Damiir Laawiya Sheebithyang Masuliingty Dmirifly

================================================
================================================
================================================
================================================

Dmirifly; Adoonsy i Gumeeysy Jeelangtiyo Meel Marooyty, Hor Dereer ing Nagitheng Siyasiingtiyo i Wal Goritsho


Heer Oo Weyba Marooyani ingty Owlaat Haang Ling Sidabithy Masuliingty
Hakujeethang Siyaasiingty Dmirifly i Dogaal Dhaghimeetsho Masqantiyo
Ly Shal Gathithy Owlaat Haang Ling Haaysithy Waly Lahayeng Oo Haayeng
Dhahalky Dhulsho Lahaayeng Luku Qaathithy Lishal Qeebsithy Dhulsho i
Astaangty Alingky Dmirifly Asalky Haayty ing Bedeleng Adoonsy Fadiing

Sithy Runty eh Hooby Luku Hathaly Weyba Waqtiyaal Bathing Hajiitimasey
Siyaasiingty Qoomiidy Dmirifly i Dogaal Dhagimeetsho Hor Dereer ing Haayeng
Jingsho Tuuksishy i Hor Qobitky Adoosighy Liky Haayi Qoomiidy Dmirifly Sithy
Misawarky Kor Haky Arikt i kang Hoosyaaly

================================================
================================================
================================================
================================================

Afmaay Ruwaayi Video: Jeel Tumoow Liky Abuurooyi, Haty Sithy Ety i Demineethy Hory Sithy Haayty

Demineethy Hory Laha Dhaafy Oboowiteethani Ky Dhaghimy Jereng Mady
Bilaangty Lifathaw ingty Liguursithy Wal Jeel La Abuura Mijerni
Tutuuk Mijerni i Abaay iyeey Kijeely Midereerani Hoo Farthas Bilaang
Guursity Hooga Liky Guursithyi Wal Tumaayi Hoo Ky Diidy Lily Roorayi

================================================
================================================
================================================
================================================

Dmirifly: Heerky Maroyang, Dhusho Sithy Weeleng i Afsho Maayky i Dhagingsho, Dhatiyo Kudambooyang DamiirLaangty


Sithy Kudereerty Dhatiyo is Dhumiyoowky Qoomiithy Degaas Kongfurty Somaly
6 Gobol Dmirifly Degayang Lang Ling Eethaw ing Lahaayi iyooley Siyeng
Dhulsho Datkaly 6 Gobol kiweeleng 3 Gobol i Kutabang Afsho Maayky
Kahathalng i Abtugang, Qaathitheng Afky 14 Bes Ky Gumeesitheng Mahatirighy
Damiir Laang ing jeeyty Dhusho Shalgooyang Masuliingty Dmirifly
( 6-3= KONGFUR ISGALAB SOMALY )
================================================
================================================
================================================
================================================

Ky Baroy Afmaayky Abtugaalshey Agal Dhagimeetky i Astaangty Alingky Qoomiidy Dmirifly


Weyba Meelung Lahaky Bangdhikey Sithy Athy ingky Barithy Lahayty
Abtugaalky Elefmaayky Dhawaakshey Kumit eh Aghal Dhagimetky i
Astaangty Alingky Qoomiidy Dmirifly ing Ogaaty Waly Athy Ety

Qalatky Bathing Dhahyaaly Qomiithy Dmirifly i Gumeysighy i
Dhaging Guurisky Qaathitheng Dmirifly inisky Tirirty Amy ingky Baty
Hormar ing Deerty Quseeyi Qomiithy Hakujeedy Dmirifly

================================================
================================================
================================================
================================================
Elefmaayky Baroy: Harfo Goonighy ing eh, Sy Futheet Ky Baroy Abtugaal i Akriisby, ( ,GH, ,TH, ,P, ,JH,Z, ) Misawary Wethithang

Sithy Futheet Athy Ky Barithy Korty Harfo Alif Beetithy Afmaay Haang
Goonighy ing eh Kubaroy Hoos Misaware Yaalang Harfo Gaarky ing eh
Elifmaayky, Harfo Haang Mithibky Agaarky Leh Fiiry (,GH, ,TH, ,P,NY ,JH,Z,)

================================================
================================================
================================================
================================================

Elefmayky; Su’aal ?: Sheek Shagal ing Yaalky Elefmaayky ( Ashar Ha Qaathiteng Taariqthy Mady Haayty 11 December 2014, 2006, 2009, 2012, 2015, Haty Madokaly Su’aaly Reet Lahaang Naghy 12 December 2017


Asharkung Weybuwa Ashar Hor Haang Qaathiteng Taariqthy Mady Haayty
11 December 2014, 2006, 2009, 2012, 2015, Haty Madokaly Su’aaly Reet
Lahaang Naghy 12 December 2017 Madokaly Kujiwaab Weyba kumit Eta
Barishithy Harfo Elefmaayky i Abtugaalshey, Weybani Ly Diyaariyey
Asharkung Su’aalis 19 Febaruari 2000 Weyba Haku Wereektey 17 Sini
Haty Liky Rooghy Taariqthy Ety 12 December 2017

Sy Fayling ing Akriya Asharky, Misawarky Hoos Weyba Dhiiby Korte
Jiwaab Sah eh Weyba Ka Abtughy Korte Su’aalung Jiwaabtiye
Saabsing eh Shagal ing Yaalky (Y) Harafky Elefmaayky Misawarky
Hoostis Lamaathy Riighy Kitaaly oo eh sithy Jiwaabty Ka Abtuk Tang

B____________________     DH_____________________

================================================
================================================
================================================
================================================

Baydhowy: Naghity Dhul Mahatiry Hukumayang Guut Haang 6 Gobol Dmirifly Liky Arigaw Astaangty Mahatiry


Sithy Hagiigithy Hooby Liky Hathaly Runi Lisheeghy Lingky Gebini
Qoomiithy Hakujeethang Dmirifly Masuliintiyo i Shy’ibsho iyooley is
Dhaging Guuriyeng Weyba Kumit eh Hooby Liky Hathaly Dhaging Guuriskaas

QALATKY ISKY GALENG QOMIITHY HAKUJETHANG DMIRIFLY

1) Dmirifly Kutabeng Afsho Maayky ing Dhalitheng Kahathalowshey i
Abtugaalshey Damiirlaang ing Qaathitheng Af Mahatirighy Liky
Gumeesithy 14 sini Bes Bilaawithy 1974

2) Dmirifly Melkast Weyba Ka Abugeeni Afky Mahatirighy Lahaky
Gumeesithy Kutabeng Afky Maayky ing dhalitheng Abtugaalshey
Booridhe Tukaamethiyo Ka Abtugeng Afmahatiry Damiirlaang ing
Jeeyty Qoomiithung Hakujeethang Dmirifly

3) Dmirifly Gobolethy ing Dhalitheng Haayeng 6 Gobol ing Shal
Qeebiyeng Somalithy Hakujeethang Mahatiry Siyeng 3 Gobo
Sy Damiirlaang eh ing Reebitheng 3 Gobol Hatiby Lila Haaysithy

4) Dmirifly Bedeleng Astaangty Asalky Haayty Alingky Dmirifly
Damiirlaang ing Qaathitheng Astaangty Gumesighy Maharighy
Haang Suuby Asalky Dmirifly Liky Tirtiraayi Liky Jah weriyaayi

Haliisky Dhibaatithu Haaysity Qoomiithy Dmirifly Weya Nagithase
Reet Lahaang Naghy 6 Gobol Ling Doothy Doot Sheleethiye Hata Wal
Muku Taraas Harby ing Baahingty, ingty Moqingying Waly Athy Lety..
Dhiibty Haang Kiing Hereng Wiliga Likiily Haaysithe Malkoo Heraw

================================================
================================================
================================================
================================================

Afmaayky Baroy Leh Video Audio Abtugalky Qaabky ing Etheeksithas Harfo Goonighy ing eh Elef Beetithy Maayky

Baroy Harfo Goonighy ing eh Afmaayky Elef Beetithis Leh Dheegow i Aregowby Qaabky ingky futhut Athy Ky Barithikorty Abtugaalky Afmaayky Sithy Ling Abtugaw Video Hoos yaaly Kufiirsoy

================================================
================================================
================================================
================================================

Muqdishy: Waziirky Gaashangdhighy Usubing Mimat Mursal Sheeq, Demeero ing Hogaangsing Somaly Mahatiry


Reyzal Wazaarighy Dowlithy Federaalky Somaly Hasing Aly Qeyry Oo
Usy Hakujeethy Qoomiithy Somaly Mahatiry Gaarhaang Hawy Usy
Waziir Usuning ing Maghy Dhowy Mimat Mursal Sheeq Kuwaaly Waziirky
Gaashang Dhighy Demooro ing Hogaangsing Somaly mahatory Kumit eyi

================================================
================================================
================================================
================================================

Baraawy: Maamul Usubing ing Dhisoyty Dowlithy Federaalky Somaly Guuriyooyty Mamulkishe Baydhowy


Waziiry Kumit eh Dowlithy Federaalky Somaly usy Hor Dereer ing eh
Reyzalwazaary Hasing Aly Qeyry i Wefdishey Booqishy ing Seetheng
Dekimithy Baraawy Meely Bathing Kormeer ingky Seetheng Kumit eh

Masuliingty Kumit eh Hogaangky Dowlithy Federaalky Somaly ing Bathing
Beelo Hawy Weyba isly Goritheni ingty Meelo Kongfurty Somly Kumit eh
Kiyaalang Batho leh Sy Dekit ingky Dhisang Dhagaalo Dowlithy Federaalky
Somaly Kor Lingky Qaathy Haky Galy Degangkas Baraawy sy ingky
Faa’theysithang Dhagaaly i Dhul Haangby ing Dhahalang Beelo Hawy i
Daarotby Mathiithy Ke eh Dowlithy Federaalky Somaly

==================================================

Sehel Maaling iisy: Taariqthy Usy Amuuthy Ke Eeding ( 9-11-2017 ) ( 9-11-2013 )


Taarinqthy Usy Dhalithy Abwaang Sahal Maaling iisy 1-1-1957
illaahey ing Nahariisithy Weyba Ka Amuuthey Taariqthy Mady Haayty
9-11-2013 Weybani Ka Amuuthey London Geeghy Ke Eeding Taariqthy Usy
Amuuthy Abwaang Sahal Maaling iisy Geeghy 9-11-2017

=================================================
==================================================
HOOS KUBAROY HARFO ELEFMAAYKY

Meelung Weyba Lahasiingky Bangdhikey Umuty Kahathalas Afmaayky i
Gaarhaang Haang ing Dhalitheng, Sy Futheet Ky Baritang Abtugaalky
Harfo Elefmaayky Oo Ky Koobing ( 25, Harfoot Shiply eh i
6, Harfoot Shaghal eh ) Waly Kaly Dheerat eh Kubaroy Hoos Video

DHIIBOY RA'YIGA I WALAAGHY TALY EH

KARTONG DM

Dmirifly Kartong: Saabsing Damiir Laangty ( 6-3= KONGFUR ISGALAB SOMALY )

September 25, 2017
Datky Hakujeethang Kongfurty Somaly Gaarhaang Leh 6 Gobol Dmirifly Degayang Weyba Taariq ing Nagitey ingty iyoo Dhatiyo is Shalgooyang ...

Kartong Afmaay: Saabsing Dmirifly Masuliingtiyo Damiir Doraathy Haysity 1951 ilaa 2017 Othowsho inis shal Qeebiyeng (6-3=KONGFUR ISGALAB SOMALY )

January 26, 2017
Sithy Hagiigathy Hoo Lukuhathaly Datky Hakujeethang Qomiithy Dmirifly Degaas 6 Gobol Kongfurty Somaly Eet Haangky Bathity Masuliingtiyo Damiir Doraathy Dhulsho ...

Afmaay Kartong Ka Abtugung: Saabsing Damiir Doraathy Masulingty Dmirifly Shegithayang Sithy ingky Dhidheelas

January 6, 2017
Gutha Wadangky Somaly Qomiitho Kinool i Wadangky Binaangshey ing Bathing Qomiithy Hakujeedy 6 Gobol Degayang Qomiithy Hakujeedy Dmirifly Hatini Nagitheng ...

Kartong Afmaay: Haalidiyo Meel Narooyty Masuliingty Sheegithang Dmirifly, Ka AKaatheng Balwat i Oloolathiyo

December 16, 2016
Kartong Afmaay: Haalidiyo Meel Narooyty Masuliingty Sheegithang Dmirifly, Ka AKaatheng Balwat i Oloolathiyo Taariqthy Aduungky Weyba Eet ing Hung ...

Kartong: Saabsing Damiir Doraathy Qomiithy Dmirifly Haaysity Bersho, Mathithiyo i Malagitethiyo i Shi’ibshoby

November 28, 2016
Farshanagky Wiing Siyaayitho Wadangky Somaly Misawar Haang ingky Sheekeyaw Sithy ing Gorithyang Datky Misawarethung Siyaasithy Kisheegaw Kartong, Haty Weyba Eet ...

HEESY AREGOW

ISGOROY VOA IHK
February 2018
M T W T F S S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

Categories

BAROY ABTUGALKY AFMAAYKY I AKRIISSHEYBY Baroy-Afmayky-Oo-Sitoos-eh-ing-Abtughung-Biyooley-Com[1] Afmaay-Harfo-Shaghalky-A.E.I.O.U.Y-BIYOOLEY-COM[1] Haky Dir