Wednesday, February 21st, 2018
Aanbiedingen bij EuroClix

Breaking news

Sheeky Afmaay Ka Abtugung, Hangraab i Hartishe Dhahmarty, Keheliyeng ingty Shal Haathang

Published on May 29, 2016 by   ·   No Comments

SHEEKY AFMAAY
Weyba Dhahmarte Sheekithung Hangraab i Hartishe is Qobang
Keheliyeng ingty iyee Usy ingly Hathalny usuuny ingty ingly
Hathalny iyee Ship Shalhathang, Waly Dhiyaw Doony Hatuwa Wal
Eet Koot ing Leh Horty Sheeithy Dhamaaysoy Arriisshe

BILAAWKY SHEEKITHY HOOS KU AKRIISOY

Weyba Dhiithey Habarto i Hartishe is Qobang Eet inis Jeelayeng
Mingko iskily Nool Qilaaf Eet ing Wiing Dhahmary Hatiny Lamthiyo ing
Shaltaby Korny, Weyba Lamathiyo Shal Qaathitheny Kideereng Go´aang
^ ^
^ Habarty Weyba Go´aang Kideertey ingty iyee Hartishe ingly Hathalny ^
^ Hartiginy Weyba Usuuny Go,aang Kideerey ing iyee ingly Hathaly ^

Lamaamthiyo Kii Hathal Kohormaary Amarky Go´aangky Kideerng Jhibiyaw
Liky Guuleysithaw Lamathiyo Kii Hathalky Bilaawy Hoo Usy Garlaahyi
Amy Gardorinaayi Qaathithithaw Gardory Taas liky Hely, Kudemby Weyba
Dhiithey Hatuwa

Madung Sithy Ship ing Shalhaayeng Saas Mingsho iskuly Roogeng Hathal Laang,
Safar iyee Weyba Hagaley Hartighy Oo eh ingty Usy Kahy Leelky 2:30 Hamiingky
Baling Haly Galy Dat Shaqy isly Wethang Belet usy Degingyi Kudheer Safar ling
Galaw Lingky Baahingyi Hartighy Hiraabty 8:00 Rooghy Meely Balingty Luku
Fathaayi

Hartighy Weyba Fathooye ingty Usy Habartis ing Sheeghy Oo Erry Oowky Leelyky
Hundurmithy Ooky Mady Ety Saa´ady 2:30 Datha Baling Lilaha Hatighy, Hatuwa
Hartighy Obsithy Weyba Ku Obsithey Go´aang Ship ingty Lishal Haathy Jhiby

Hatuwa Gardorthy Usy Lisaary Liky Guuleysithy, Weyba Suubiyey Hatuwa Haangshy
Ha Qaathy Weyba Ka Abtugey Waqtighy Usy Habarty Hundurmithy Kukiithy Farthaayi
2:30 Hamiingky, Hatuwa Haangshithy Weyba Dhikey Meel Habarty Ka Arigaas Laab eh
Hartighy Sariitisa Kory Jhiifithy, Weyba hudurmithy Haky Kehey Waqtighy Oo Ly
Dhaafy Oo Saa´ady Duhur Ky Dhowaat eh 10:30 Maalingty, Dhifiy Hatuwa Hartighy

Weba Fathooye Hartighy Usy Oo Dhirfing Erry Habarti Mey Hungdurmithy iingky
Kiiwaayty Waqtighy Weydhaafey, Hatuwa Weyba Arigey Hartighy Usy Oo Muruksing
Eet ing Dhirfil, Saariity Usy Ky Jhiify Dhinishe Haangshy Ka Arighy Oo
Habartis Ha Abtukung Kitaaly 2:30 Hamiingnimy Waqtighy Liroogy Athy Erty iky
Kuka Hungdurmithy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SHEEKITHUNG WEYBA DHAHYAAL ING ETE SOMALY MAAY I SOMALY MAHATIRY
KISHEEKEYSITHANG DHALINGYARTHY WAQTIGUNG JERTY I HAANY DEMIHETHY HORY
SHEEKITHUNG WEYBA KA ABTUGINAAYTEY AFKY MAHATITIGHY HATY LUKUWEELY AFMAAY
ASAL HAANG WEYBA INGLEH SHEEKITHUNG SOMALY MAAY KAHATHALAS AFKY MAAYKY

DHIIBOY RA'YIGA I WALAAGHY TALY EH

KARTONG DM

Dmirifly Kartong: Saabsing Damiir Laangty ( 6-3= KONGFUR ISGALAB SOMALY )

September 25, 2017
Datky Hakujeethang Kongfurty Somaly Gaarhaang Leh 6 Gobol Dmirifly Degayang Weyba Taariq ing Nagitey ingty iyoo Dhatiyo is Shalgooyang ...

Kartong Afmaay: Saabsing Dmirifly Masuliingtiyo Damiir Doraathy Haysity 1951 ilaa 2017 Othowsho inis shal Qeebiyeng (6-3=KONGFUR ISGALAB SOMALY )

January 26, 2017
Sithy Hagiigathy Hoo Lukuhathaly Datky Hakujeethang Qomiithy Dmirifly Degaas 6 Gobol Kongfurty Somaly Eet Haangky Bathity Masuliingtiyo Damiir Doraathy Dhulsho ...

Afmaay Kartong Ka Abtugung: Saabsing Damiir Doraathy Masulingty Dmirifly Shegithayang Sithy ingky Dhidheelas

January 6, 2017
Gutha Wadangky Somaly Qomiitho Kinool i Wadangky Binaangshey ing Bathing Qomiithy Hakujeedy 6 Gobol Degayang Qomiithy Hakujeedy Dmirifly Hatini Nagitheng ...

Kartong Afmaay: Haalidiyo Meel Narooyty Masuliingty Sheegithang Dmirifly, Ka AKaatheng Balwat i Oloolathiyo

December 16, 2016
Kartong Afmaay: Haalidiyo Meel Narooyty Masuliingty Sheegithang Dmirifly, Ka AKaatheng Balwat i Oloolathiyo Taariqthy Aduungky Weyba Eet ing Hung ...

Kartong: Saabsing Damiir Doraathy Qomiithy Dmirifly Haaysity Bersho, Mathithiyo i Malagitethiyo i Shi’ibshoby

November 28, 2016
Farshanagky Wiing Siyaayitho Wadangky Somaly Misawar Haang ingky Sheekeyaw Sithy ing Gorithyang Datky Misawarethung Siyaasithy Kisheegaw Kartong, Haty Weyba Eet ...

HEESY AREGOW

ISGOROY VOA IHK
February 2018
M T W T F S S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

Categories

BAROY ABTUGALKY AFMAAYKY I AKRIISSHEYBY Baroy-Afmayky-Oo-Sitoos-eh-ing-Abtughung-Biyooley-Com[1] Afmaay-Harfo-Shaghalky-A.E.I.O.U.Y-BIYOOLEY-COM[1] Haky Dir