Tuesday, February 20th, 2018
Aanbiedingen bij EuroClix

Breaking news

DM KARTONG

Kartong Afmaay: Haalidy Eet ing Hung Marooyty Hangraabty Wadangky Somaly Deereng Gathishy

Weyba Bangky Habatey Dhamaatky Sinitky Laha Dhaafy 2015 Bilaawitey Kang Haty Liky Jerry 2016 Biwaashey ilaa Haty Dereerte, Mathiithy Wadangky Somaly ingky Wiing Mathywiinaghy Somaly ing Hangraabty Wadangky Somaly ...

More DM KARTONG News

Kartong: Afmaay Ka Abtuging, Weyba Gathow ing Weydiyooye Degaame Dmirifly

Hathaly Runty eh Sheegayang Hagiigithy Saabsing Akly Doraathy Ky Haboogingty Masuulingty Sheegithy Dmirifly Suuk Jeeyeng Dhulky Qoomiidy Dmirifly Leying Weyba Meelung Edaang Ke eh ...

Kartong: Afmaay eh, Saabsing Akly Doraathy Masulingty Dmirifly i Dogaal Dhagimeetsho

Sithy Rungty eh Hooby Liing Nagithy Wadangky Somaly Guthashey Weyba Kujerte Datky Hakujeethang Wadangky Gaarhaang Qoomiit Somalymahtiry Dhulshe Hiritheng Wiliby Kidarsitheng Dhul iyoo ...

Dmirifly; Qaabky Siyaasithiyo Marooyty, Hor Dereer ing Nagitheng Siyasiingtiyo i Wal Goritsho Gumeeysighy Qoomiidy Dmirifly

Sithy Runty eh Hooby Luku Hathaly Weyba Waqtiyaal Bathing Hajiitimasey Siyaasiingty Qoomiidy Dmirifly i Dogaal Dhagimeetsho Hor Dereer ing Haayeng Jingsho Tuuksishy i ...

Jubaland; Reet ingdhiithy Ha Maghy Dhoowky Gola Waziiro Jubaland Mathywiinaghy Ke eh Ahmat Mithoowy

Waqtighy Liing Qobithy Mathywiinaghy Dowlit Goboletky Maamulky Jubaland Mathywiinaghy Ke eh Ahmat mithoowy Usy Haky Dhisy Gola Waziiroshey Ka akyi Bilung Hadereerty November ...

Kartong Saabsing Burburky Maamulky 6gobol DM: { Shariif Hasinow, Hasing Shury, Chief Sagarey} Damiir Doraathiyo

Sithung Haty Haky Arikteng Misawarky Hoosyaaly Weyba Runty Kisheegey Masuliingty Sheegithas Qoomiidy Dmirifly Damiir Doraathy ing Dhagimayang Kibedelitheng Degaansho ingty Shalgooyang i Datshoby ...

Kartong Afmaay: Saabsing Pro Mat Jawarey, Datky Usy Demeerky ing Haayi, Kisheegeng Bilaayi Wethu Erreng

Sithy Habangdhikeng Mathiithy Dowlithy Federaalky Somalimahatiry Demeerky Wiinayi ing Horinay Oo eh Pro Mat Jawaarey Mady Kidhaysitheng Dogoowy Horky Qaathiwaayi Kisheegeng Bilaayi Wethu ...

Kartong Video: Shariif Shalgooyi Hees Afmaay Saabsing Mathywiinaghy Adoonty 3gobol i Hulufithis

Weyaba Kidereerte heestung leh Aregoowky i Dheegowky, Hulufithy Taagersing Shariif Hasinow Oo ing eh Hordereerky Mathywiinaghy Adoonty 3gobol Kongfur Galbet KUFIIRSOY VIDEO HOOSYAALY LEH ...

Kartong Afmaay Ka Abtugung: Gurbighy Lity Gobol Geesinimithis Haly Bahy Kikor Gaardiyooyi Galat Laawighy Gury Dmirifly

Sithy Tilmaamoyi Misawarkung Kartongky eh Weyba Liing Baahingya Sithy Qoomiidy Dmirifly Haang 6gobol inisku Reebilahayeng Haang Othowky eh Sheegithyang Qoomiidy Dmirifly Dhulsho i ...

Kartong Afmay: Shariif Hasinow Oo Ku Betbaathy Qarah Bamby Liing Dhiky

Koohy dableey eh Sheegitheng ingty Kudambooyeng Qarahy Bambaani Liing Dhiky Mathywiinaghy Adoonty 3gobol Baydhowy Bokool i Shibeelithy Hoosy Shariif Hasinow Sheeq Dat goobrook ing Haayeng ...

« Back    More »

BAROY ELEFMAAYKY

Baroy: Bilaawky Harfo Elifmaayky Wethithang Misawary Harafkasty Kiing Tilmamayang (B . P. T. J . JH) Shibly

February 1, 2018
Harfo Shiblighy Bilaaw ilaa Dhamaat Wethithnag Misawary Kiing Tilmaamayang Wethithang (B . P. T. J . JH) Hoos ky ...

Baroy: English i Afmaay Lisky Turjumy, Ky Barithas Qeeby Kumit eh Sithy Afmaayky ingky Hathaly Lahaayty Amy inggiriisky

January 23, 2018
Weyba Sy Sehling ing Barithikorte Walyaaly Kumit eh Amaayky Oo Liky Turjumy Afky inggiriisky, Weyba Saabsingta Barishithy Qeeby Kumit eh ...

Ky Baroy Afmaayky Abtugaalshey Agal Dhagimeetky i Astaangty Alingky Qoomiidy Dmirifly

December 30, 2017
Weyba Meelung Lahaky Bangdhikey Sithy Athy ingky Barithy Lahayty Abtugaalky Elefmaayky Dhawaakshey Kumit eh Aghal Dhagimetky i Astaangty Alingky Qoomiidy ...

Elefmaayky Baroy: Harfo Goonighy ing eh, Sy Futheet Ky Baroy Abtugaal i Akriisby, ( ,GH, ,TH, ,P, ,JH,Z, ) Misawary Wethithang

December 18, 2017
Sithy Futheet Athy Ky Barithy Korty Harfo Alif Beetithy Afmaay Haang Goonighy ing eh Kubaroy Hoos Misaware Yaalang Harfo ...

Elefmayky; Su’aal ?: Sheek Shagal ing Yaalky Elefmaayky ( Ashar Ha Qaathiteng Taariqthy Mady Haayty 11 December 2014, 2006, 2009, 2012, 2015, Haty Madokaly Su’aaly Reet Lahaang Naghy 12 December 2017

December 12, 2017
Asharkung Weybuwa Ashar Hor Haang Qaathiteng Taariqthy Mady Haayty 11 December 2014, 2006, 2009, 2012, 2015, Haty Madokaly Su'aaly ...

Afmaayky Baroy Leh Video Audio Abtugalky Qaabky ing Etheeksithas Harfo Goonighy ing eh Elef Beetithy Maayky

November 27, 2017
Baroy Harfo Goonighy ing eh Afmaayky Elef Beetithis Leh Dheegow i Aregowby Qaabky ingky futhut Athy Ky Barithikorty Abtugaalky ...

Elefmaayky: Sy Futheet Ky Baroy Alif Beetithis Oo Wethithy , Video i Misawary

November 1, 2017
Barishithy Harfo Afmaayky Reet Haang Nagaase Madokaly Warbahingty Afmaayky Abtugaas Shal eh Biyooley.com iSgoroy.com Kulmiyow.com Sy ing Baritang Abtugaalky Afmaayky, ...

VOA SOMALI TV- RADIO

LIVE 24-7 * VOASOMALI.COM
ISGOROY VOA

LITY GOBOL: 26/03/2016

Get the Flash Player to see this player.
DILKY KEEROW

ETHEEGHY BULSHITHY

IHK

Haky Aawy Waly Athy Awoody Maamulky Abtugalky Afmaayky *Biyooley.com - iSgoroy.com*

Choose currency

Enter amount

ASTAANG

WARERKY OO DHONG