Friday, August 18th, 2017
Logo Biyooley 2016 DMalig
Shop met korting bij EuroClix Aanbiedingen bij webshops

Breaking news

DM KARTONG

Kartong Afmaay: Saabsing Dmirifly Masuliingtiyo Damiir Doraathy Haysity 1951 ilaa 2017 Othowsho inis shal Qeebiyeng (6-3=KONGFUR ISGALAB SOMALY )

Sithy Hagiigathy Hoo Lukuhathaly Datky Hakujeethang Qomiithy Dmirifly Degaas 6 Gobol Kongfurty Somaly Eet Haangky Bathity Masuliingtiyo Damiir Doraathy Dhulsho i Datsho Othowsho ing Shal Qeebiyang 6 gobol Lahayeng ...

More DM KARTONG News

Afmaay Kartong Ka Abtugung: Saabsing Damiir Doraathy Masulingty Dmirifly Shegithayang Sithy ingky Dhidheelas

Gutha Wadangky Somaly Qomiitho Kinool i Wadangky Binaangshey ing Bathing Qomiithy Hakujeedy 6 Gobol Degayang Qomiithy Hakujeedy Dmirifly Hatini Nagitheng Haang Eet ingky ...

Kartong Afmaay: Haalidiyo Meel Narooyty Masuliingty Sheegithang Dmirifly, Ka AKaatheng Balwat i Oloolathiyo

Kartong Afmaay: Haalidiyo Meel Narooyty Masuliingty Sheegithang Dmirifly, Ka AKaatheng Balwat i Oloolathiyo Taariqthy Aduungky Weyba Eet ing Hung Lang Afrikaang eh ...

Kartong: Saabsing Damiir Doraathy Qomiithy Dmirifly Haaysity Bersho, Mathithiyo i Malagitethiyo i Shi’ibshoby

Farshanagky Wiing Siyaayitho Wadangky Somaly Misawar Haang ingky Sheekeyaw Sithy ing Gorithyang Datky Misawarethung Siyaasithy Kisheegaw Kartong, Haty Weyba Eet Haang Bangdhikey Damiir ...

Dmirifly Kartong: Masuliingtiyo Damiir Doraahthy iyo inis Shal Qeebiyeng Dhulsho Kugathang Daarot i Hawy ( Kartong i Video )

Sithy Runty eh Hooby Luku Hathaly Qaabky ing Dhagimayang Masuliingty Sheegithyang Qoomiithy Hakujeedy Dmirifly ing Dhagimaayang Damiir Dory Shal Dhuumishy ing Galayang Hanis ...

Baydhowy: Eeyky ingky Wiing Etheek Sithyang Daarot i Hawy, Ky Qobsithyang Gobole Dmirifly ( Kartong )

Maamulky Wethithang Qoomiitho Hakujeethang Somaly Ky Burburiyeng Maamulky isky Reheng Qoomiidy Dmirifly Roogang Gutha Wadangky Somaly i Bangkiby Haayi 6 Gobol, Burburiyeng Beelo ...

Afmaay Kartong Ka Abtuging: Saabsing Hakdorithy Wethang i Boobky Wethang Beelo Daarot i Hawy

Kartongkung Oo Sy Toos eh ing Tilmaamaw Hakdorothy Kujerty Wadangky Somaly Wethang Beelo Haku jeethang Daarot i Hawy Sithy ing Dhongying Qiyaanithy ...

Aming Arts: Kartong Afmaay, Misawar Yaableh Habangdhiky, Saabsing Musharahiingty Doorishithy 2016

Dhowaang Wadangky Somaly Kudhiyaas Doorishy Liky Doorothaw Hogaang Usubing eh Mathiwiinaghy Wadangky Somaly Gogaamiyi Lahaayi Lidoorithaw Dhamaatky 2016 Musharahiing Eet ing Bathing Hanis ...

Baydhowy Kartong: Dhibaatithy Dhahtaaly i Damiirdorathy Dmirifly, Goblethiyo Kahaaysity, i ( Taariqthy Kubaroy }

Haalitho Wadangky Somaly Waqsiyaal Eet Bathing isbedel Tusaaly Lahaku Bilaawy Taariqthy 1960, 1974, 1990,1991, Weyba kuddhiithey Wadangky Somaly Sithy Liing Dhisy Lahayi Dowlit ...

Kartong Afmaay: Haalidy Eet ing Hung Marooyty Hangraabty Wadangky Somaly Deereng Gathishy

Weyba Bangky Habatey Dhamaatky Sinitky Laha Dhaafy 2015 Bilaawitey Kang Haty Liky Jerry 2016 Biwaashey ilaa Haty Dereerte, Mathiithy Wadangky Somaly ingky Wiing ...

 More »

BAROY ELEFMAAYKY

Baroy Elef Maayky Video: Buughy Harfo Afmaayky, Dukumingtighy Liky Suuby 1935 – 1940 – Kuhorby iLaa Haty Lirooghy

May 31, 2017
Meelung Weyba Lingky Futhuthayeey Datky Abtugang i Kahathalng Afmaayky Sithy iyoo Sy Futheet ingky Barithy Lahaayeng Abtugaalky Harfo Elef ...

Baroy Alif Maayky i Alifky Qurangky Sithy inis Leyi Dhawaksho, Hata Liky Abtughy Kory Qurangky Afmaay

April 30, 2017
Weyba Sy Toos eh Eet inis Leyiini Alifky Quraangky Bilawshey i Kang Alif maayky Harfy Bathing Afmaayky Kumit eh ...

Afmaay: Sedy Su’aal ?, Sheekiyaalsho Hor Haang Qaathiteng, isky Tijaaby Hoo Athy Kujiwaaby Korty

March 30, 2017
Weyaba Meelung Hoos Ka Abtugini Misawarky Korshey 3 Su'aal Hor Asharsho Haang Qaathiteng Sediithung Su'aal Oo Shal eh Sithy ...

Elef Maayky Sy Sehling Kibaroy Harfo Goonighy ing eh Abtugaalsho i Akriissho (P, JH, GH, NG, Y’, NY, Z,)

March 3, 2017
Sithy Haty Harfoogung Elef Maayky Lahaang Futhuthaayi Misawary Lahaang Weely Sithy Athy Sy Sehling ingky Barithy Lahaayty Harfo Goonighy ...

Baydhowy Audio: Afmaayky Luqidis Sithy Ling Hormariilahayi inisky Kooyeng Masuliingty Jaama’ady Konfurty Somaly Gobolky Bay i Harqaang

February 19, 2017
Kulung Eet ing Bileering inisky Kooyeng Walgoroi Hakujeethang Kongfurty Somaly Gaarhaang Dekmithy Baydhowy Kulungkung Oo Haayi Taageery Liky Hormariyaayi ...

Ky Baroy Afmaayky Agal Dhagimeetky i Astaangty Alingky Leying Qomiidy Dmirifly 6 Gobol SwS

October 9, 2016
Harfo Elef Maayky Sithy ing Abtugingying Qaabkasty Athy Afmaayky ingky Hathalaas ing Abtughy Maayang Dhawaaghy Afky Haky Bahaw Qaabya Shal ...

Baroy: Dhawaaghy Etky Afmaayky 25 Abtugaal eh, Saabsing Sithy ingky Hathaly Lahayty Afmaay Sah eh

September 1, 2016
Dhawagethung Etky Afmaayky Ka Abtugung Weyba Sitoos eh ing Shegayani Luuqidy Afmaayky Oo Sah eh Ka Abtugung Sheey Bathing ...

VOA SOMALI TV- RADIO

LIVE 24-7 * VOASOMALI.COM
ISGOROY VOA

LITY GOBOL: 26/03/2016

Get the Flash Player to see this player.
DILKY KEEROW

ETHEEGHY BULSHITHY

IHK

Haky Aawy Waly Athy Awoody Maamulky Abtugalky Afmaayky *Biyooley.com - iSgoroy.com*

Choose currency

Enter amount

ASTAANG

WARERKY OO DHONG